top of page

Prayer of Refuge and Bodhicitta

I take refuge until I am enlightened

In the buddha, the dharma, and the sangha.

Through the merit I create by practicing giving

And the other perfections,

May I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings.

 

SANG GYE CHO DANG TSOG KYI CHOG NAM LA

JANG CHUB BAR DU DAG NI KYAB SU CHI

DAG GI JIN SOG GYI PAY SO NAM GYI

DRO LA PEN CHIR SANG GYAY DRUB BAR SHOG

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།

བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲྲུབ་པར་ཤོག།།

The Four immeasurable thoughts

May all sentient being have happiness

and the causes of happiness;

May all sentient beings be free from suffering

and the causes of suffering;

May all sentient beings never be separated from

the happiness that knows no suffering;

May all sentient beings live in equanimity,

free from attachment and aversion.

SEM CHEM TAM CHAY DE WA DANG

DE WAY GYU DANG DEN PAR GYUR CHIG

 

SEM CHEN TAM CHAY DUG NGEL DANG

DUG GNEL KYI GUY DANG DEL WAR GYUR CHIG

 

SEM CHEN TAM CHAY DUG NGEL ME PAY DE WA DANG

MI DREL WAR GYUR CHIG

 

SEM CHEM TAM CHAY NYE RING CHAG DANG

NYI DANG DREL WAY DANG NYOM LA NAY PAR GYUR CHIG

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་

བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་

སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་

མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་དང་

གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།།

bottom of page